Departament Fiscal - Comptable - Mercantil

 • Estudi i assessorament per a una òptima planificació fiscal i empresarial en l’obertura d’una empresa.
 • Assessorament i gestió fiscal d’ empreses i professionals.
 • Diagnòstic econòmic i financer i planificació fiscal.
 • Tributació impost societats.
 • Tributació comptes anuals i llibres mercantils.
 • Tributació imposts trimestrals (IVA, pagaments fraccionats, ajornaments, retenció lloguer ...)
 • Tributació impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • Obtenció de CIF intracomunitari i assessorament per a tot tipus d’ operacions europees i internacionals.
 • Tributació impost de Successions i Donacions.
 • Tramitació fiscal de tot tipus d’ imposts de compravenda d’ immobles (Ajuntament, Conselleria i Delegació d’ Hisenda).
 • Tramitació i inscripció d’ escriptures en els registres de la propietat mercantil i cadastre.
 • Tramitació de NIE.
 • Tramitació de llicència d’ obertures.
 • Inspecció i recursos davant els diferents organismes.
 • Assessorament i gestió comptable d’ empreses i professionals.
 • Confecció mecanitzada de comptabilitats.
 • Revisió periòdica i tancaments anuals.
 • Anàlisi de balanços i estudis comparatius amb anys anteriors.
 • Elaboració i legalització dels llibres oficials de comptabilitat.