Departament Laboral

 • Alta inicial d’empreses amb sol·licitud de Codi compte cotització i alta de Mútua d’accidents de treball.
 • Legalització de llibres.
 • Sol·licitud de farmacioles.
 • Altes i contractes empleats.
 • Pròrrogues de contractes de treball, novacions, canvis d’horari.
 • Baixes, liquidacions, quitances, acomiadaments, certificats empresa desocupació.
 • Confecció de nòmines i Seguretat Social i pagues extres i endarreriments de conveni.
 • Càlcul de butlletins de cotització a la Seguretat Social.
 • Tramitació baixes i altes de malaltia, maternitat i accidents de treball.
 • Assitència i representació empresarial davant Inspeccions de treball i TAMIB.
 • Confecció i tramitació pagaments Fundacions Construcció i Hosteleria.
 • Calendari laboral i quadres horaris.
 • Retencions IRPF i Resum anual models 190 i 296; confecció de models 110 I 216 (no residents).
 • Certificats de Retencions de treballadors.
 • Sol·licituds i tramitació de nombres a la Seguretat Social i obtenció de duplicats.
 • Informes mensuals del cost de cada un dels empleats contractats.
 • Agenda de venciments de contractes.
 • Confecció preavisos finalització de contractes.
 • Tramitació de tot tipus d’expedients per a treballadors estrangers.
 • Confecció i tramitació pagaments Fundacions Construcció i Hostaleria.
 • Alta de treballadors en RÈGIMS ESPECIALS DE TREBALLADORS AUTÒNOMS, EMPLEATS DE LA LLAR, CONVENIS ESPECIALS, AGRARIS, ARTISTES, ETC.
 • Sol·licitud i tramitació de pensions (Jubilació, viduïtat, orfandat, invalidesa, etc.)
 • Tramitació de recursos davant l’autoritat laboral.
 • Consultes verbals.
 • Connexions Sistema Zarza, Sistema Delta, Contrat @, Redtrabaj@, etc.
 • ASSESSORAMENT PERSONALITZAT.